Ochrona danych osobowych

RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych.

Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych nam przez Państwa danych osobowych
(dotyczy Klientów Kancelarii)

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Kanoniczna Bolesław Dullek Cancellaria Canonica z siedzibą w Chorzowie (41-500), przy ul. ks. bpa Bernarda Bogedaina 27/15, NIP: 6431737843, REGON: 380350116, tel.: (0048) 511 324 109, e-mail: kontakt@cancellariacanonica.pl 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

3. Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia na rzecz Klienta usługi prawnej, a w przypadku podpisania umowy prowadzenia sprawy objętej umową. 

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych
Zakres przetwarzanych danych osobowych jest ściśle uzależniony od okoliczności powierzonej sprawy.

5. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz te, którym przekazanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji świadczenia na rzecz Klienta usługi prawnej (realizacja płatności, zaksięgowanie płatności, osoby prawne i fizyczne pożyteczne dla realizacji świadczenia na rzecz Klienta usługi prawnej). 

6. Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, a następnie przechowywane (archiwizowane) przez okres 10 lat.

7. Dostęp, kopia, sprostowanie, usunięcie, ograniczenie, sprzeciw, skarga
Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). W przypadku zawnioskowania o usunięcie lub ograniczenie, a także w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przeniesienia danych osobowych podpisana przez Strony umowa zostaje tym samym wypowiedziana przez Zleceniodawcę.

8. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
W każdej chwili Klientowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem. W przypadku podpisania umowy przez Strony, wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi jednocześnie wypowiedzenie umowy przez Zleceniodawcę. 

9. Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie stanowi warunek zawarcia umowy i udzielenia usługi prawnej Klientowi. 

10. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany i profilowanie danych osobowych
Kancelaria nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, zaś dane Klienta nie są profilowane. 

11. Wyłączenia
Zwraca się uwagę na to, że w sytuacji przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usług prawnych szereg obowiązków informacyjnych zostaje wyłączonych.


Polityka prywatności
(Dotyczy Użytkowników Serwisu)

1. Zastosowanie „Informacji dotyczących przetwarzania udostępnionych nam przez Państwa danych osobowych” w „Polityce prywatności”
Przepisy zawarte w „Informacjach dotyczących przetwarzania udostępnionych nam przez Państwa danych osobowych” stosuje się odpowiednio także w „Polityce prywatności” z koniecznymi modyfikacjami wynikającymi z natury rzeczy oraz przepisami szczegółowymi zawartymi poniżej.

2. Sposób i cel gromadzenia danych osobowych przez Serwis
Serwis wykorzystuje dane osobowe w celu obsługi zapytań przez formularz kontaktowy oraz prezentacji oferty lub informacji. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu kontaktowym dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora oraz poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

3. Wybrane metody ochrony danych osobowych stosowane w Serwisie
Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

4. Hosting
Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora nazwa.pl.

5. Odbiorcy danych osobowych
W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe Użytkownika Serwisu firmom, świadczącym usługi marketingu na rzecz Administratora.

6. Okres przetwarzania danych osobowych
W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

7. Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale i niezbędne do obsługi Serwisu.

8. Informacje w formularzach
Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu dokonania procesu obsługi kontaktu usługowego.

9. Logi Administratora
Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

10. Istotne techniki marketingowe
Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences.

Operator może stosować techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

Operator może stosować profilowanie w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

11. Informacja o plikach cookies
Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe".

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

12. Zarządzanie plikami cookies
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
Roma locuta, causa finita
Rzym przemówił, sprawa rozstrzygnięta

Augustinus Hipponensis, Sermo 131.10

Matrimonium facit partium consensus
Małżeństwo stwarza zgoda stron

can. 1057 § 1 CIC

Matrimonium gaudet favore iuris
Małżeństwo cieszy się przychylnością prawa

can. 1060 CIC

Salus animarum in Ecclesia suprema lex esto
Zbawienie dusz niech będzie w Kościele najwyższym prawem

can. 1752 CIC

Zapraszamy do kontaktu

KONTAKT

Kancelaria Kanoniczna
dr Bolesław A. Dùllek


(+48) 511 324 109

kontakt@cancellariacanonica.pl

NIP 6431737843
NIP EU PL6431737843
REGON 380350116

Numer rachunku bankowego:
59 1140 2004 0000 3102 7769 1143
BLIK: (+48) 511 324 109
Numer rachunku IBAN:
PL59 1140 2004 0000 3102 7769 1143
Numer BIC: BREXPLPWMBK
Nazwa banku: mBank S.A.


Godziny otwarcia Kancelarii:

Poniedziałek - Piątek 9:00-17:00 Na życzenie Klienta godziny konsultacji mogą być ustalane indywidualnie, niezależnie od godzin pracy Kancelarii.

Katowice, Bielsko-Biała, Gniezno, Tarnów, Kraków, Warszawa i inne zgodnie z potrzebą oraz wymaganiami i oczekiwaniami Klienta. Możliwe jest zdalne zawiązanie współpracy, bez konieczności osobistego kontaktu (za pośrednictwem poczty elektronicznej i Poczty Polskiej).

Napisz wiadomość

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się tutaj.
WYŚLIJ
Uzupełnij pola formularza.

Strona korzysta z plików cookie w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w swojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies i akceptujesz naszą politykę prywatności.

ROZUMIEM