Indywidualne podejście i uczciwość

ZAKRES USŁUG

Kancelaria Kanoniczna świadczy kompleksowe usługi w zakresie reprezentacji i asystencji prawnej przed instytucjami kościelnymi. Specjalizacją Kancelarii są sprawy o orzeczenie nieważności małżeństwa kościelnego (pot. rozwód kościelny) rozpatrywane przez sądy biskupie.

Nominacje, wyróżnienia, osiągnięcia

NAGRODY

Europejski Instytut Badania Jakości z siedzibą w Londynie (European Institute of Quality Research), biorąc pod uwagę pozytywne rekomendacje naszych Klientów, 11 maja 2020 r. uhonorował nas certyfikatem "Lider Opinii Klientów".

Kancelaria Kanoniczna, za wysoką jakość świadczonych usług została nagrodzona tytułem "Najlepsi 2020" nadawanym przez portal Oferteo.

Dzięki najwyższej jakości świadczonych usług Kancelaria Kanoniczna będąc Laureatem Konkursu "Orły Prawa 2019" uzyskała tytuł "Orły Prawa w Chorzowie 2019".

"Centrum Badania Opinii Klientów", 19 czerwca 2020 r. przyznała Kancelarii Certyfikat Firma Godna Zaufania.

Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego (pot. rozwód kościelny)

I ETAP - PRZEDPROCESOWY

Pierwszym zadaniem adwokata kościelnego jest, o ile to możliwe, działanie na korzyść pogodzenia małżonków, czyli mediacja.

Na etapie przedprocesowym adwokat kościelny konsultuje sprawę z Klientem. Na podstawie przeprowadzonej konsultacji (osobistej, telefonicznej, a najczęściej via e-mail) ustala czy istnieją podstawy prawne do wniesienia sprawy o orzeczenie nieważności małżeństwa kościelnego (pot. rozwód kościelny). Jeśli takie podstawy istnieją, wskazuje na konkretne tytuły nieważności małżeństwa, to znaczy na powody, czy też przesłanki, dla których małżeństwo być może zostało nieważnie zawarte.
Adwokat kościelny określa właściwości sądu, czyli wskazuje na trybunały (sądy), przed którymi dana sprawa mogłaby się toczyć. Jeśli zachodzi taka potrzeba może także świadczyć pomoc w zakresie ustalenia miejsca zamieszkania strony pozwanej.

Po stwierdzeniu istnienia podstaw do wniesienia sprawy oraz określeniu tytułów nieważności małżeństwa oraz właściwości sądu, a także ustaleniu miejsca zamieszkania strony pozwanej, adwokat kościelny sporządza skargę powodową, czyli pozew, zwany czasami wnioskiem o orzeczenie nieważności małżeństwa (pot. rozwód kościelny).

II ETAP - PROCESOWY

1. Wprowadzenie sprawy

Podobnie, jak w przypadku etapu przedprocesowego, adwokat kościelny zawsze służy swojemu Klientowi radą poprzez konsultację sprawy (osobiście, telefonicznie, a najczęściej via e-mail). Może w imieniu reprezentowanej strony złożyć skargę powodową we właściwym sądzie kościelnym. Takie uprawnienie przysługuje adwokatowi kościelnemu na mocy udzielonego mu uprzednio pełnomocnictwa. Na podstawie tegoż samego pełnomocnictwa reprezentuje stronę w procesie. W razie odrzucenia przez Sąd złożonego pozwu, sporządza rekurs przeciwko odrzuceniu skargi powodowej do sądu apelacyjnego. Jeśli adwokat kościelny reprezentuje stronę pozwaną sporządza skargę wzajemną, czyli odpowiedź na pozew strony powodowej. Po zaproponowaniu przez Sąd przedmiotu sporu sporządza odpowiedź na zaproponowaną formułę wątpliwości.2. Instrukcja sprawy

Adwokat kościelny służy pomocą w doborze materiału dowodowego, w tym w wyborze świadków. Sporządza wnioski dowodowe oraz wnioski procesowe. W razie potrzeby i na prośbę Klienta zapoznaje strony oraz świadków ze strukturą i tokiem przesłuchań w sądzie kościelnym. Przygotowuje propozycje pytań do przesłuchania świadków i stron. Alternatywnie adwokat kościelny może być obecny podczas przesłuchania stron i świadków – ta praktyka jest jednak rzadka ze względu na wcześniejsze przygotowanie i przesłanie do Sądu pytań. Podobnie jak w przypadku stron i świadków, przygotowuje kwestie do badania biegłego sądowego, jeśli taki bierze udział w procesie małżeńskim. Po wykonaniu przez biegłego ekspertyzy, adwokat kościelny sporządza uwagi do opinii biegłego.3. Dyskusja sprawy

Adwokat kościelny w czasie publikacji akt zapoznaje się z aktami sprawy i na ich podstawie sporządza głos obrończy (mowę końcową). Ponadto sporządza replikę na głos obrończy strony przeciwnej oraz na uwagi przedwyrokowe obrońcy węzła małżeńskiego.

III ETAP - POPROCESOWY

Adwokat kościelny, jeśli istnieje taka konieczność, zgłasza wniesienie apelacji do Sądu I instancji oraz sporządza poparcie apelacji do Sądu II instancji. Jeśli zachodzą odpowiednie okoliczności sporządza skargę o nieważność wyroku. Adwokat kościelny sporządza wniosek o usunięcie klauzuli wyrokowej, jeśli taka występuje.

Najwyższy poziom świadczonych usług

OBSZARY PRAKTYKI

Poza procesem o orzeczenie nieważności małżeństwa kościelnego (pot. rozwód kościleny) Kancelaria Kanoniczna podejmuje się asystencji prawnej między innymi w następujących sprawach:

  • Proces o uzyskanie dyspensy od małżeństwa zawartego a niedopełnionego (Przywilej Piotrowy)
  • Postępowanie w sprawie skorzystania z Przywileju Wiary (Przywilej Pawłowy)
  • Kanoniczny proces karny (w szczególności sprawy o nadużycia seksualne przez duchownych wobec małoletnich i bezbronnych oraz procesy o nieobyczajność duchowieństwa)
  • Sprawy o orzeczenie nieważności święceń
  • Postępowanie w sprawie dyspensy od celibatu
  • Postępowania administracyjne (np. odmowa udzielenia chrztu dziecku; odmowa dopuszczenia dziecka do I Komunii; odmowa udzielenia sakramentu bierzmowania; niedopuszczenie do funkcji chrzestnego, uzyskanie zgody na zawarcie małżeństwa kościelnego niewywierającego skutków cywilnych, formalny akt apostazji, ochrona danych osobowych w Kościele, uzyskanie świadectwa chrztu, uzyskanie świadectwa ślubu kościelnego et cetera).

Orzeczenie nieważności małżeństwa kościelnego

PROCES MAŁŻEŃSKI

Proces małżeński jest w Kościele rozmaicie nazywany, nie zawsze poprawnie. Najbardziej właściwym określeniem byłby proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego lub proces o orzeczenie nieważności małżeństwa kościelnego.

Niestety czasami spotykamy się z określeniem proces o unieważnienie małżeństwa kościelnego albo o anulowanie małżeństwa kościelnego – nie jest to jednak to samo co proces o orzeczenie lub stwierdzenie jego nieważności.

Unieważnienie małżeństwa kościelnego lub anulowanie małżeństwa kościelnego sugeruje, że małżeństwo to było w jakimś momencie swego istnienia ważne, a teraz chcemy je „unieważnić” lub „anulować”.
Proces małżeński zmierza jednak w zupełnie innym kierunku: jego celem nie jest unieważnienie małżeństwa, które było kiedyś ważne, lecz stwierdzenie (orzeczenie), że małżeństwo to było nieważne od samego początku, to jest zawsze. Podobnie jest ze sformułowaniem „rozwód kościelny”, które jest niezwykle dziś popularne, mimo tego, że jest nader niepoprawne.

W Kościele nie ma rozwodów – ważnie zawarty związek małżeński jest nierozerwalny i dozgonny. Tzw. „rozwód kościelny” może być jedynie pewnym skrótem myślowym i językowym zastępującym dużo dłuższe sformułowanie „proces o orzeczenie nieważności małżeństwa kościelnego”. Analogicznymi pojęciami są te, w których „małżeństwo” określa się słowem „ślub” – „anulowanie ślubu kościelnego”, „unieważnienie ślubu kościelnego”, „orzeczenie nieważności ślubu kościelnego”, czy „stwierdzenie nieważności ślubu kościelnego”.

Znawca prawa kościelnego

ADWOKAT KOŚCIELNY

Adwokat kościelny to nie to samo co „zwykły” adwokat. Tak jak adwokat kościelny nie może występować w sądach państwowych (chyba, że jest także „zwykłym” adwokatem), tak też „zwykły” adwokat nie może występować w sądach kościelnych (chyba, że jest też adwokatem kościelnym). Jest tak ponieważ postępowanie w sądzie kościelnym i sądzie państwowym ma zupełnie inny charakter, a proces przebiega według zupełnie innej procedury.

„Zwykły” adwokat zwyczajnie nie odnajdzie się w procesie kościelnym, tak jak adwokat kościelny nie będzie się znać na procedurze państwowej. Adwokat kościelny jest znawcą prawa kościelnego i występuje jako prawnik kościelny, a „zwykły” adwokat jest znawcą prawa państwowego i występuje jako prawnik państwowy. Adwokaci kościelni prowadzą swą działalność najczęściej pod szyldem „Kancelaria Prawa Kanonicznego”, „Poradnia Kanoniczna”, „Poradnia Prawa Kanonicznego” lub „Kancelaria Kanoniczna”, zaś „zwykli” adwokaci pod „Kancelarią Adwokacką”. Czasami można się spotkać z określeniem „adwokat kanoniczny”, „prawnik kanoniczny”, „kanonista”, „adwokat prawa kanonicznego”, „prawnik prawa kanonicznego”, „adwokat prawa kościelnego”, „prawnik prawa kościelnego” – są to zwykle mniej popularne określenie adwokata kościelnego.

Spora część sądów kościelnych przestrzega Petentów przed korzystaniem z „niesprawdzonych” adwokatów. Czy dany adwokat „nadaje się” do reprezentacji w sądzie kościelnym można sprawdzić samemu poprzez poproszenie takiego adwokata o udostępnienie dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje (dyplom ukończenia Wydziału Prawa Kanonicznego – nie jest to ten sam wydział, co Wydział Prawa) oraz swoiste „prawo wykonywania zawodu” (dekret biskupa lub arcybiskupa dopuszczający do sprawowania urzędu adwokata kościelnego). Adwokata można także sprawdzić weryfikując, czy jego nazwisko znajduje się na liście adwokatów kościelnych. Niestety listy diecezjalne nie zawierają wszystkich adwokatów kościelnych, a jedynie tych, z którymi najczęściej dany Sąd diecezjalny współpracuje. Nie istnieje ogólnopolska lista adwokatów kościelny. Ostatecznie adwokata można także sprawdzić kontaktując się z Korpusem Adwokatów Kościelnych.

Sprawy małżeńskie

SĄD KOŚCIELNY

Sąd kościelny to nie sąd państwowy. W Sądach kościelnych prowadzi się przede wszystkim sprawy małżeńskie, ale nie prowadzi się spraw rozwodowych. Sprawy rozwodowe należą do kompetencji sądów państwowych. Każda diecezja w Polsce ma swój sąd. Sąd ten jest różnie nazywany: sąd kościelny, sąd duchowy, sąd duchowny, sąd diecezjalny, sąd archidiecezjalny, sąd biskupi, sąd arcybiskupi, sąd metropolitalny.

Czasami zamiast sądu mamy do czynienia z trybunałami, ale to nie zmienia kompetencji tej instytucji – sąd to to samo co trybunał. I tak możemy się spotkać z następującymi określeniami: trybunał kościelny, trybunał duchowny, trybunał duchowy, trybunał diecezjalny, trybunał archidiecezjalny, trybunał biskupi, trybunał arcybiskupi, czy trybunał metropolitalny.

Roma locuta, causa finita
Rzym przemówił, sprawa rozstrzygnięta

Augustinus Hipponensis, Sermo 131.10

Matrimonium facit partium consensus
Małżeństwo stwarza zgoda stron

can. 1057 § 1 CIC

Matrimonium gaudet favore iuris
Małżeństwo cieszy się przychylnością prawa

can. 1060 CIC

Salus animarum in Ecclesia suprema lex esto
Zbawienie dusz niech będzie w Kościele najwyższym prawem

can. 1752 CIC

Zapraszamy do kontaktu

KONTAKT

Kancelaria Kanoniczna
dr Bolesław A. Dùllek


(+48) 511 324 109

kontakt@cancellariacanonica.pl

NIP 6431737843
NIP EU PL6431737843
REGON 380350116

Numer rachunku bankowego:
59 1140 2004 0000 3102 7769 1143
BLIK: (+48) 511 324 109
Numer rachunku IBAN:
PL59 1140 2004 0000 3102 7769 1143
Numer BIC: BREXPLPWMBK
Nazwa banku: mBank S.A.


Godziny otwarcia Kancelarii:

Poniedziałek - Piątek 9:00-17:00 Na życzenie Klienta godziny konsultacji mogą być ustalane indywidualnie, niezależnie od godzin pracy Kancelarii.

Katowice, Bielsko-Biała, Gniezno, Tarnów, Kraków, Warszawa i inne zgodnie z potrzebą oraz wymaganiami i oczekiwaniami Klienta. Możliwe jest zdalne zawiązanie współpracy, bez konieczności osobistego kontaktu (za pośrednictwem poczty elektronicznej i Poczty Polskiej).

Napisz wiadomość

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się tutaj.
WYŚLIJ
Uzupełnij pola formularza.

Strona korzysta z plików cookie w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w swojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies i akceptujesz naszą politykę prywatności.

ROZUMIEM